Danh sách các trường Hàn Quốc

Danh sách các trường Hàn Quốc

Trường Đại học Chung-Ang

Loại trường : VisaCode
Điểm cấp 3: >=7
Học phí ( 1 năm) : 6.000.000 won
Lưu ý:
-Không nhận miền trung.
-Trong thời gian chờ xin code, nộp 10.000 USD vào ngân hàng Hàn ở Việt Nam.
-Phỏng vấn: phải trả lời được khoảng 70% bằng tiếng Hàn.
-Tổng phí nộp cho trường là hơn 7.000 USD.


Trường Đại học Konkuk

Loại trường : VisaCode
Điểm cấp 3: >=7
Học phí ( 1 năm) : 6.800.000 won
Lưu ý:
-Không nhận miền trung.
-Trong thời gian chờ xin code, nộp 10.000 USD vào ngân hàng Hàn ở Việt Nam.
-Phỏng vấn: phải trả lời được khoảng 70% bằng tiếng Hàn.
-Tổng phí nộp cho trường là hơn 7.000 USD.